Põhikiri

Mittetulundusühingu Luite Selts põhikiri

Kinnitatud MTÜ Luite Selts asutamislepinguga 23.11.2012 a. Muudetud Luite Seltsi
24.11.2015.a üldkoosoleku otsusega

ÜLDSÄTTED

1.1 Luite Selts (edaspidi LS) on mittetulunduslik, oma põhikirjalise tegevusega kasumit
mittetaotlev ning klubi vormis tegutsev organisatsioon, mille tegevus põhineb
omaalgatuslikul aktiivsusel, valitavatel juhtorganitel ja nende aruandlusel LSi liikmete ees.

1.2 LS asukohaks on Veerenni 55, Tallinn 11313.

1.3 LS on iseseisev juriidiline isik, mis on asutatud määramata ajaks ning millel on oma
sümboolika, pitsat ja arveldusarved pankades.

1.4 LS juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi Põhiseadusest, mittetulundusühingute
seadusest, muudest seadustest ja normatiivaktidest ning käesolevast põhikirjast.

1.5 LS-i eesmärk ei ole oma liikmetele ainelise tulu saamine ja selle jaotamine. LS kasutab
oma tulusid üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

1.6 Oma õiguste teostamiseks on LS-l õigus pöörduda riigiasutuste, kohaliku omavalitsuse või kohtu poole.

1.7 Luite asum on LS-i määratluse järgi Järvevana tee, Tallinn-Viljandi raudtee ja Tallinn-
Tapa raudtee vahele jääv elurajoon.

EESMÄRGID. NENDE SAAVUTAMINE

2.1 LS-i tegevuse eesmärkideks on:
2.1.1 Luite asumi edendamine selle ajalugu ning arhitektuurset olemust
arvestades ja keskkonnasäästliku mõtteviisi propageerides
2.1.2 Luite asumi säilitamine ajaloolist ja looduslik-territoriaalset identiteeti
omava ning miljooväärtusliku piirkonna põhimõtteid kandva asumina
2.1.3 Luite asumi elanike huvide kaitsmine
2.1.4 Samasuunitlusega seltsidega sidemete loomine Eestis ja välismaal
2.1.6 LS-i tegevuse ja ideede avalikustamine ajakirjanduse jm meediakanalite kaudu

2.2 Eesmärkide saavutamiseks LS:
2.2.1 Levitab teavet Luite asumit mõjutavate kohalike omavalitsuste või muude
riigiasutuste tehtud otsuste või plaanide kohta
2.2.2 Korraldab LS-i liikmete ja huviliste kokkusaamisi
2.2.3 Teostab seaduses lubatud piires majandustegevust LS-i põhikirjalise tegevuse
finantseerimiseks
2.2.4 Aitab kaasa Luite asumit puudutavate omavalitsuse poolt loodavate
kõikvõimalike arengukavade ja detailplaneeringute Luite elanikke huvidega kooskõlla
viimisel
2.2.5 Algatab ise Luite asumit puudutavate planeeringuid ja võitleb nende elluviimise eest
2.2.6 Hangib, süstematiseerib ja levitab teavet Luite asumi ajaloo, traditsioonide ja arengu
kohta
2.2.7 Aitab kaasa heakorra ja turvalisuse küsimuste lahendamisele (kevadise
ühiskoristuse, naabrivalve organiseerimine jms)
2.2.8 Korraldab LS-i tegevuse põhieesmärke taotlevate juriidiliste ja füüsiliste isikute
tegevuse ühendamist ja omavahelist koostööd;
2.2.9 Teeb koostööd Tallinna Kesklinna Linnaosa Valitsusega Luite asumi elulisi huvisid
ja arengut puudutavates küsimustes
2.2.10 Korraldab ning toetab üritusi, mis on kooskõlas LS-i eesmärkidega (loengud,
seminarid, väitlused jms)

LIIKMED. NENDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1 LS-i liikmed jagunevad tegevliikmeteks, auliikmeteks ja asutajaliikmeteks.

3.2 LS tegevliikmeteks võivad olla kõik Luite asumiga seotud Eesti Vabariigi ja
välisriikide füüsilised isikud, kes tunnustavad LS põhikirja, on nõus edendama LS tööd,
aitavad kaasa LS eesmärkide saavutamisele ning tasuvad iga-aastast liikmemaksu.

3.3 LS-i tegevliikmete hulka võivad kuuluda ka juriidilised isikud, mis tegutsevad Luite
asumis.

3.5 Isikuid, kes on osutanud LS-ile erilisi teeneid, võib Üldkoosolek juhatuse
ettepanekul ja vastavate isikute nõusolekul nimetada LS-i auliikmeteks.

3.6 LS-i auliikmetel on võrdsed õigused LS-i tegevliikmetega, kuid neid ei saa valida LS-i
organitesse ja ametitesse ning nad on vabastatud iga-aastasest liikmemaksu maksmisest.

3.7 LS-i asutajaliikmed on automaatselt ka LS-i tegevliikmed. LS-i asutajaliikmed
moodustavad Asutajaliikmete Kogu.

3.8 LS tegevliikmetel on õigus:
3.8.1 Osa võtta kõikidest seltsi üritustest
3.8.2 Valida ja olla valitav kõikidesse LS-i organitesse ja ametitesse
3.8.3 Esitada ettepanekuid ja arupärimisi LS-i tegevuse küsimustes
3.8.4 Kasutada LS-i vara vastavalt LS-i põhikirjale ja kodukorrale

3.9 LS-i liikmed on kohustatud:
3.9.1 Tundma ja täitma käesoleva põhikirja nõudeid
3.9.2 Andma vastavalt oma võimalustele oma panuse Luite arengule, aitama kaasa LS-i
eesmärkide saavutamisele
3.9.3 Maksma LS-i liikmemaksu kindlaksmääratud ajal ja suuruses

3.10 LS-ist võib lahkuda vabatahtliku väljaastumise teel, mis toimub LS-i juhatusele
esitatava kirjaliku avalduse alusel.

3.11 LS-i liikmestaatuse äravõtmise põhjusteks võivad olla:
3.11.1 LS-i mainet kahjustav tegevus
3.11.2 LS-i põhikirja ja põhimõtete selline eiramine, mis pärsib otseselt seltsi tegevust
3.12 LS-i liikmestaatuse äravõtmise üle otsustab LS-i juhatus, kes teeb oma otsuse
konsensuse alusel. Protesti liikmestaatuse äravõtmise vastu on õigus esitada LS-i
Üldkoosolekule.
3.13 LS-ist omal soovil lahkunud või väljaheidetud liikmele liikmemaksu ei tagastata.

STRUKTUUR JA JUHTIMINE

4.1 LS-i organiteks on Juhatus, Üldkoosolek ja Asutajaliikmete Kogu.

4.2 LS kõrgeim organ on Üldkoosolek, mis tuleb kokku vähemalt kord aastas. Erakorraliselt
tuleb Üldkoosolek kokku juhul, kui seda nõuab vähemalt ½ liikmeskonnast. Üldkoosoleku
toimumise aja, koha ja päevakorra määrab seltsi juhatus ning teeb need teatavaks
vähemalt 1 nädal enne Üldkoosoleku toimumist kirja, telefoni või muu sidekanali
vahendusel.

4.3 Üldkoosoleku moodustavad kõik LS-i liikmed, igal Üldkoosolekul osalejal on üks hääl.

4.4 Üldkoosoleku pädevuses on:
4.4.1 Põhikirja muudatused
4.4.2 Juhatuse valimine kolmeks aastaks
4.4.3 LS-i tegevusele hinnangu andmine aruandeperioodil
4.4.4 Juhatuse poolt esitatava LS-i tegevuskava kinnitamine
4.4.5 LS-i ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine
4.4.6 LS-i tegevuse lõpetamise korral seltsi varade jagamise korraldamine
4.4.7 Liikmemaksude kindlaksmääramine
4.4.8 LS-i auliikmete nimetamine

4.5 Üldkoosolek on otsustusvõimeline, sõltumata koosolekul osalejate arvust. Otsused
langetatakse avaliku hääletamise teel. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle
poole kohalolevast liikmeskonnast. LS-i põhikirja muutmiseks või ühingu tegevuse
lõpetamiseks on vajalik vähemalt 2/3 Üldkoosolekul osalenute nõusolek.

4.6 Üldkoosolekut juhatab LS-i juhatus. Kõik Üldkoosoleku otsused protokollitakse.
Üldkoosoleku protokollile kirjutavad alla koosolekul osalenud LS-i juhatuse liikmed
ja protokollija.

4.7 LS-i juhatuse liikmete täpne arv varieerub vastavalt vajadusele. Juhatuse moodustavad
kolm kuni seitse LSi liikmete hulgast Üldkoosoleku poolt valitud inimest.

4.8 LS-i juhatus juhib LS-i tegevust vastavalt põhikirjale ning Üldkoosoleku poolt kinnitatud
tegevuskavale.

4.9 Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt kolm juhatuse liiget
(seitsmeliikmelise juhatuse korral vähemalt viis liiget), otsused langetatakse
lihthäälteenamusega.

4.10 Juhatuse tegevusvaldkonda kuuluvad:
4.10.1 Üldkoosoleku otsuste täitmise korraldamine
4.10.2 Uute liikmete vastuvõtmine LS-i esitatud avalduste põhjal
4.10.3 LS-i tegevuskavade arutamine ja Üldkoosolekule kinnitamiseks esitamine
4.10.4 LS-i esindamine riigiasutustega, ajakirjandusega ja teiste juriidiliste või füüsiliste
isikutega suhtlemisel
4.10.5 LS vara ja finantside kasutamine vastavalt jooksvatest vajadustest ja tegevuskavast
4.10.6 LS-i vara kasutamise korra kindlaksmääramine
4.10.7 Ühingu liikmete LS-st väljaarvamise otsuste tegemine
4.10.8 Üldkoosoleku korraldamine vähemalt kord aastas ja erakorraliste
Üldkoosolekute kokkukutsumine vastavalt vajadusele.
4.10.9 Kokkulepete sõlmimine teiste ühingute ja isikutega lähtuvalt LS-i eesmärkidest.
4.11 Asutajaliikmete Kogu koosneb kõigist LS-i asutajaliikmetest.
4.12 Asutajaliikmete Kogu on LS-i tegevuse üle üldist järelvalvet teostav organ, millel on
õigus teha soovituslikke ettekirjutusi seltsi arengu selle algselt loodud põhimõtetele
vastaval kursil hoidmiseks.
4.13 Asutajaliikmete Kogu tuleb kokku vastavalt vajadusele, vähemalt viie asutajaliikme
kutse peale.

VARA JA FINANTSID

5.1. LS-i varad ja finantsid koosnevad:
5.1.1 Seltsi liikmemaksudest
5.1.2 Toetustest ja annetustest
5.1.3. Ühingu ühistegevuse tulemusena soetatud kinnis- ja vallasvarast
5.1.4 Muudest laekumistest

5.2 LS-i vara kasutamine toimub põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks vastavalt
kehtivale seadusandlusele ja Üldkoosoleku ning juhatuse otsustele.

TEGEVUSE LÕPETAMINE

6.1 LS-i lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud
vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingule.

Tallinnas, 24.novembril 2015.a.