Põhikiri

Mittetulundusühingu Luite Selts põhikiri

Kinnitatud MTÜ Luite Selts asutamislepinguga 23.11.2012 a.

ÜLDSÄTTED

1.1 Luite Selts (edaspidi LS) on mittetulunduslik, oma põhikirjalise tegevusega kasumit mittetaotlev ning klubi vormis tegutsev organisatsioon, mille tegevus põhineb omaalgatuslikul aktiivsusel, valitavatel juhtorganitel ja nende aruandlusel LSi liikmete ees.

1.2 LS asukohaks Veerenni 55, Tallinn 11313.

1.3 LS on iseseisev juriidiline isik, mis on asutatud määramata ajaks ning millel on oma sümboolika, pitsat ja arveldusarved pankades.

1.4 LS juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi Põhiseadusest, mittetulundusühingute seadusest, muudest seadustest ja normatiivaktidest ning käesolevast põhikirjast.

1.5 LS-i eesmärk ei ole oma liikmetele ainelise tulu saamine ja selle jaotamine. LS kasutab oma tulusid üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

1.6 Oma õiguste teostamiseks on LS-l õigus pöörduda riigiasutuste, kohaliku omavalitsuse või  kohtu poole.

1.7 Luite asum on LS-i määratluse järgi Järvevana tee, Tallinn-Viljandi raudtee ja Tallinn-Tapa raudtee vahele jääv elurajoon.

EESMÄRGID. NENDE SAAVUTAMINE

2.1 LS-i tegevuse eesmärkideks on:
2.1.1 Luite asumi edendamine selle ajalugu ning arhitektuurset olemust arvestades ja
keskkonnasäästliku mõtteviisi propageerides;
2.1.2 Luite asumi säilitamine ajaloolist ja looduslik-territoriaalset identiteeti omava ning miljooväärtusliku piirkonna põhimõtteid kandva asumina;
2.1.3 Luite asumi elanike huvide kaitsmine;
2.1.4 Sama suunitlusega seltsidega sidemete loomine Eestis ja välismaal;
2.1.6 LS-i tegevuse ja ideede avalikustamine ajakirjanduse jm meediakanalite kaudu.

2.2 Eesmärkide saavutamiseks LS:
2.2.1 Levitab teavet Luite asumit mõjutavate kohalike omavalitsuste või muude riigiasutuste tehtud otsuste või plaanide kohta;
2.2.2 Korraldab LS-i liikmete ja huviliste kokkusaamisi;
2.2.3 Teostab seaduses lubatud piires majandustegevust LS-i põhikirjalise tegevuse finantseerimiseks;
2.2.4 Aitab kaasa Luite asumit puudutavate omavalitsuse poolt loodavate kõikvõimalike;
arengukavade ja detailplaneeringute Luite elanikke huvidega kooskõlla viimisel;
2.2.5 Algatab ise Luite asumit puudutavate planeeringuid ja võitleb nende elluviimise eest;
2.2.6 Hangib, süstematiseerib ja levitab teavet Luite asumi ajaloo, traditsioonide ja arengu kohta;
2.2.7 Aitab kaasa heakorra ja turvalisuse küsimuste lahendamisele (kevadise ühiskoristuse,
naabrivalve organiseerimine jms);
2.2.8 Korraldab LS-i tegevuse põhieesmärke taotlevate juriidiliste ja füüsiliste isikute tegevuse ühendamist ja omavahelist koostööd;
2.2.9 Teeb koostööd Tallinna Kesklinna Linnaosa Valitsusega Luite asumi elulisi huvisid ja arengut puudutavates küsimustes;
2.2.10 Korraldab ning toetab üritusi, mis on kooskõlas LS-i eesmärkidega (loengud, seminarid, väitlused jms).

LIIKMED. NENDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1 LS-i liikmed jagunevad tegevliikmeteks, auliikmeteks ja asutajaliikmeteks.

3.2 LS tegevliikmeteks võivad olla kõik Luite asumiga seotud Eesti Vabariigi ja välisriikide füüsilised isikud, kes tunnustavad LS põhikirja, on nõus edendama LS tööd, aitavad kaasa LS eesmärkide saavutamisele ning tasuvad iga-aastast liikmemaksu.

3.3 LS-i tegevliikmete hulka võivad kuuluda ka juriidilised isikud, mis tegutsevad Luite asumis.

3.5 Isikuid, kes on osutanud LS-ile erilisi teeneid, võib Üldkogu juhatuse ettepanekul ja vastavate isikute nõusolekul nimetada LS-i auliikmeteks.

3.6 LS-i auliikmetel on võrdsed õigused LS-i tegevliikmetega, kuid neid ei saa valida LS-i organitesse ja ametitesse ning nad on vabastatud iga-aastasest liikmemaksu maksmisest.

3.7 LS-i asutajaliikmed on automaatselt ka LS-i tegevliikmed. LS-i asutajaliikmed moodustavad Asutajaliikmete Kogu.

3.8 LS tegevliikmetel on õigus:
3.8.1 Osa võtta kõikidest seltsi üritustest;
3.8.2 Valida ja olla valitav kõikidesse LS-i organitesse ja ametitesse;
3.8.3 Esitada ettepanekuid ja arupärimisi LS-i tegevuse küsimustes;
3.8.4 Kasutada LS-i vara vastavalt LS-i põhikirjale ja kodukorrale.

3.9 LS-i liikmed on kohustatud:
3.9.1 Tundma ja täitma käesoleva põhikirja nõudeid;
3.9.2 Andma vastavalt oma võimalustele oma panuse Luite arengule, aitama kaasa LS-i eesmärkide saavutamisele;
3.9.3 Maksma LS-i liikmemaksu kindlaksmääratud ajal ja suuruses.

3.10 LS-ist võib lahkuda vabatahtliku väljaastumise teel, mis toimub LS-i juhatusele esitatava kirjaliku avalduse alusel.

3.11 LS-i liikmestaatuse äravõtmise põhjusteks võivad olla:
3.11.1 LS-i mainet kahjustav tegevus;
3.11.2 LS-i põhikirja ja põhimõtete selline eiramine, mis pärsib otseselt seltsi tegevust;
3.12 LS-i liikmestaatuse äravõtmise üle otsustab LS-i juhatus, kes teeb oma otsuse konsensuse alusel. Protesti liikmestaatuse äravõtmise vastu on õigus esitada LS-i Üldkogule.
3.13 LS-ist omal soovil lahkunud või väljaheidetud liikmele liikmemaksu ei tagastata.

STRUKTUUR JA JUHTIMINE

4.1 LS-i organiteks on Juhatus, Üldkogu ja Asutajaliikmete Kogu.

4.2 LS kõrgeim organ on Üldkogu, mis tuleb kokku vähemalt kord aastas. Erakorraliselt tuleb Üldkogu kokku juhul, kui seda nõuab vähemalt ½ liikmeskonnast. Üldkogu toimumise aja, koha ja päevakorra määrab seltsi juhatus ning teeb need teatavaks vähemalt 2 nädalat enne Üldkogu toimumist kirja, telefoni või muu sidekanali vahendusel.

4.3 Üldkogu moodustavad kõik LS-i liikmed, igal Üldkogul osalejal on üks hääl.

4.4 Üldkogu pädevuses on:
4.4.1 Põhikirja muudatused;
4.4.2 Juhatuse valimine üheks aastaks;
4.4.3 LS-i tegevusele hinnangu andmine aruandeperioodil;
4.4.4 Juhatuse poolt esitatava LS-i tegevuskava kinnitamine;
4.4.5 LS-i ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine;
4.4.6 LS-i tegevuse lõpetamise korral seltsi varade jagamise korraldamine;
4.4.7 Liikmemaksude kindlaksmääramine;
4.4.8 LS-i auliikmete nimetamine

4.5 Üldkogu on otsustusvõimeline, sõltumata koosolekul osalejate arvust. Otsused langetatakse avaliku hääletamise teel. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole kohalolevast liikmeskonnast. LS-i põhikirja muutmiseks või ühingu tegevuse lõpetamiseks on vajalik vähemalt 2/3 Üldkogul osalenute nõusolek.

4.6 Üldkogu juhatab LS-i juhatus. Kõik Üldkogu otsused protokollitakse. Üldkogu protokollile
kirjutavad alla LS-i juhatuse esimees, üks juhatuse liige ja protokollija.

4.7 LS-i juhatuse liikmete täpne arv varieerub vastavalt vajadusele. Juhatuse moodustavad kolm kuni seitse LSi liikmete hulgast Üldkogu poolt valitud inimest.

4.8 LS-i juhatus juhib LS-i tegevust vastavalt põhikirjale ning Üldkogu poolt kinnitatud tegevuskavale. Juhatuse koosolek toimub kõige harvemini kord ühe kuu jooksul.

4.9 Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt kolm juhatuse liiget (seitsmeliikmelise juhatuse korral vähemalt viis liiget), otsused langetatakse lihthäälteenamusega.

4.10 Juhatuse tegevusvaldkonda kuuluvad:
4.10.1 Üldkogu otsuste täitmise korraldamine
4.10.2 Uute liikmete vastuvõtmine LS-i esitatud avalduste põhjal
4.10.3 LS-i tegevuskavade arutamine ja Üldkogule kinnitamiseks esitamine
4.10.4 LS-i esindamine riigiasutustega, ajakirjandusega ja teiste juriidiliste või füüsiliste isikutega suhtlemisel
4.10.5 LS vara ja finantside kasutamine vastavalt jooksvatest vajadustest ja tegevuskavast
4.10.6 LS-i vara kasutamise korra kindlaksmääramine
4.10.7 Ühingu liikmete LS-st väljaarvamise otsuste tegemine
4.10.8 Üldkogu korraldamine vähemalt kord aastas ja erakorraliste Üldkogude kokkukutsumine vastavalt vajadusele.
4.10.9 Kokkulepete sõlmimine teiste ühingute ja isikutega lähtuvalt LS-i eesmärkidest.
4.11 Asutajaliikmete Kogu koosneb kõigist LS-i asutajaliikmetest.
4.12 Asutajaliikmete Kogu on LS-i tegevuse üle üldist järelvalvet teostav organ, millel on õigus teha soovituslikke ettekirjutusi seltsi arengu selle algselt loodud põhimõtetele vastaval kursil hoidmiseks.
4.13 Asutajaliikmete Kogu tuleb kokku vastavalt vajadusele, vähemalt viie asutajaliikme kutse peale.

VARA JA FINANTSID

5.1 LS-i varad ja finantsid koosnevad:
5.1.1 Seltsi liikmemaksudest
5.1.2 Toetustest ja annetustest
5.1.3 Ühingu ühistegevuse tulemusena soetatud kinnis- ja vallasvarast
5.1.4 Muudest laekumistest

5.2 LS-i vara kasutamine toimub põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks vastavalt kehtivale
seadusandlusele ja Üldkogu ning juhatuse otsustele.

TEGEVUSE LÕPETAMINE

6.1 LS-i lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle
tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingule.

Tallinnas, 23.novembril 2012.a.